OWW Studio Przy Lesie sp. z o.o.; 62-022 Mieczewo, ul. Przy Lesie 5; NIP: 7773358032 REGON: 385396672 KRS: 0000825557

Ogólne warunki współpracy w zakresie tworzenia serwisów internetowych

Szczegóły

Strony podejmują współpracę i w tym celu zawierają Umowę o świadczenie usług zwaną dalej Umową, której integralną część stanowi formularz określający istotne postanowienia umowne („Formularz umowy"), wszystkie Załączniki do Formularza Umowy oraz niniejsze Ogólne warunki współpracy w zakresie tworzenia Serwisów Internetowych („OWW") o następującej treści:

Definicje

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w Umowie, Formularzu Umownym lub Załącznikach do Formularz, Strony nadają im znaczenie wskazane poniżej. Pozostałe definicje wprowadzone są poprzez użycie dużej litery.

Pojęcie - Znaczenie
Awaria - oznacza zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy całego Serwisu

Internetowego zupełnie uniemożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego.

Błąd - oznacza zakłócenie pracy Serwisu Internetowego polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z podstawowych funkcji Serwisu Internetowego.

Wystąpienie Błędu, nie uniemożliwia jednak funkcjonowania całego Serwisu Internetowego w sposób opisany dla Awarii.

Błędami mogą być na przykład błędne działanie formularzy (brak przesyłania danych), brak wyświetlania pojedynczych podstron Serwisu Internetowego, błędy w wyświetlaniu podstron Serwisu Internetowego znacznie utrudniające zapoznanie się z ich treścią.

Dobra Niematerialne Osób Trzecich - oznacza jakiekolwiek dobro chronione prawami własności intelektualnej dostarczone przez Wykonawcę, do którego stosowne prawa własności intelektualnej przysługują osobom trzecim.

Dzień Roboczy - oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Elementy Autorskie - wszelkie utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, które opracuje Wykonawca w ramach Umowy.

Elementy Graficzne - oznaczają wszelkie elementy graficzne wykonane lub dostarczone na potrzeby Serwisu Internetowego, w tym część Elementów Autorskich i Materiałów Klienta.

Materiały Klienta - oznacza wszelkie materiały (w tym testy, zdjęcia, elementy graficzne), w postaci elektronicznej, posiadane przez Klienta, przeznaczone do zamieszczenia w Serwisie Internetowym.

Teksty Marketingowe - oznacza teksty w postaci elektronicznej, stworzone na potrzeby Klienta, przeznaczone do zamieszczenia w Serwisie Internetowym, zgodnie ze Specyfikacją.

Oprogramowanie - oznacza program komputerowy wykorzystywany do generowania dokumentu, interpretowanego i wyświetlanego w przeglądarce internetowej w postaci kolejnych odsłon Serwisu Internetowego, stanowiący podstawę funkcjonowania Serwisu Internetowego. Opis funkcjonalny Oprogramowania zawarty został w Specyfikacji.

Serwer - oznacza infrastrukturę sprzętową obejmującą w szczególności przestrzeń dyskową oraz oprogramowanie systemów operacyjnych, funkcjonującą w ramach przedsiębiorstwa Klienta.

Serwis Internetowy - oznacza serwis internetowy, obejmujący w szczególności Oprogramowanie oraz Elementy Graficzne i Materiały Klienta, opisany w Specyfikacji.

Specyfikacja - oznacza specyfikację techniczno – funkcjonalną Serwisu Internetowego, obejmującą opis struktury Serwisu Internetowego, wymagań funkcjonalnych Serwisu Internetowego, a także wytyczne co do projektu graficznego Serwisu Internetowego (t.j. layout strony głównej oraz podstron Serwisu Internetowego). Specyfikacja zostaje załączona w formie pisemnej do Umowy jako Załącznik do Formularza Umowy.

Usterka - oznacza zakłócenie pracy Serwisu Internetowego mogące mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nie ograniczające w znaczny sposób możliwości wyświetlania Serwisu Internetowego i korzystania z Serwisu Internetowego.

Usterki oznaczają wszelkie odchylenia od założeń opisanych w Specyfikacji nie będące Awariami, ani Błędami.

Usterkami mogą być na przykład nieprawidłowości w prezentacji graficznej poszczególnych Elementów Graficznych lub Materiałów Klienta, nie utrudniające znacznie możliwości zapoznania się z treścią Serwisu Internetowego, niedziałające odnośniki do stron zewnętrznych itp.

Wada - oznacza brak działania Serwisu Internetowego lub działanie (wykonanie) Serwisu Internetowego w sposób nieprawidłowy, niezgody z jego przeznaczeniem lub funkcjonalnością opisaną w Specyfikacji, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Wady dzielą się na Awarie, Błędy i Usterki.

Za Wadę nie będą uważane w szczególności wady Serwisu Internetowego wynikające z niedziałania warstwy sprzętowej, w tym awarii Serwera lub poszczególnych jego elementów oraz nieprawidłowości w Dobrach Niematerialnych Osób Trzecich lub Materiałach Klienta.

Ogólne Zasady Realizacji Umowy

1. Strony oświadczają, że Specyfikacja zawiera zgodną z oczekiwaniami Klienta pełną specyfikację techniczno – funkcjonalną Serwisu Internetowego. Specyfikacja może ulec zmianie wyłącznie w ramach zmiany Umowy.

2. Strony oświadczają, że są świadome, że realizacja Serwisu Internetowego wymaga ich bieżącej współpracy. Klient jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w szczególności w zakresie określonym w Harmonogramie stanowiącym Załącznik do Umowy.

3. Wykonawca może powierzyć wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań swoich pracowników
i podwykonawców, związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy.

Realizacja Serwisu Internetowego

4. W ramach wykonania Serwisu Internetowego, w zakresie przewidzianym w Specyfikacji, Wykonawca:

4.1.  skonfiguruje i przetestuje Oprogramowanie;

4.2.  wykona Elementy Graficzne, o ile Formularz Umowy tak przewiduje;

4.3.  zintegruje Elementy Graficzne w ramach Serwisu Internetowego;

4.4.  stworzy Logo, o ile Formularz Umowy tak przewiduje;

4.5.  stworzy Teksty Marketingowe, o ile Formularz Umowy tak przewiduje;

4.6.  wprowadzi do Serwisu Internetowego Materiały Klienta i Teksty Marketingowe, o ile Formularz Umowy tak przewiduje; 

4.7.  uruchomi Serwis Internetowy na Serwerze. Przez uruchomienie rozumie się możliwość Klienta pełnego zapoznania się z zawartością Serwisu Internetowego – jego udostępnienie publiczne (udostępnienie w sieci Internet) zależne jest od decyzji Klienta;

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Serwisu Internetowego, w terminie określonym w Harmonogramie stanowiącym Załącznik do Umowy.5.Opóźnienie Klienta w działaniach określonych w Harmonogramie należących do zakresu współpracy ze strony Klienta, będzie skutkować przesunięciem terminu realizacji Serwisu Internetowego o tyle dni, ile wyniosło opóźnienie.

6. O ile Formularz Umowy przewiduje wprowadzenie do Serwisu Internetowego Materiałów Klienta przez Wykonawcę, Klient w terminie określonym w Harmonogramie zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy wszelkie Materiały Klienta, które mają zostać zamieszczone w Serwisie Internetowym. Materiały Klienta zostaną dostarczone Wykonawcy w postaci elektronicznej na Email Kontaktowy Wykonawcy lub na płycie CD/DVD. W przypadku niedostarczenia Materiałów Klienta w powyższym terminie zobowiązanie Wykonawcy do ich umieszczenia w Serwisie Internetowym wygasa.

7. Wykonawca może wykonać prace w sposób zdalny (on - line) z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych Klienta oraz sieci Internet. Klient jest zobowiązany zapewnić taką możliwość Wykonawcy.

Odbiór Serwisu Internetowego

8. Po uruchomieniu Serwisu Internetowego, Wykonawca zgłosi pocztą elektroniczną na Email Kontaktowy Klienta gotowość do odbioru uruchomionego Serwisu Internetowego. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca udostępni Klientowi Serwis Internetowy na Serwerze w sposób umożliwiający przeprowadzenie odbioru, w tym testów, o ile nie zrobił tego wcześniej.

9. Klient przeprowadzi testy Serwisu mające na celu weryfikację poprawności jego działania z wymaganiami Specyfikacji i w terminie 5 Dni Roboczych od daty powiadomienia przez Wykonawcę i poinformuje Wykonawcę, czy przyjmuje Serwis Internetowy, czy też zgłasza zastrzeżenia. Klient może zgłosić zastrzeżenia, jeżeli Serwis Internetowy zawiera Awarie lub Błędy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient przekaże Wykonawcy wykaz wykrytych Awarii lub Błędów na Email Kontaktowy Wykonawcy na formularzu dostarczonym przez Wykonawcę, umieszczając informacje o wykrytych Awariach lub Błędach przy odpowiednich punktach Specyfikacji, których owe Awarie lub Błędy dotyczą, wraz z informacją o użytej przeglądarce internetowej (nazwa, platforma i wersja) oraz ilustrując zrzutami ekranu.

10. Usterki nie mogą stanowić przyczyny odmowy odbioru Serwisu Internetowego i zostaną usunięte w ramach Gwarancji.

11. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń, Wykonawca przystąpi do usunięcia wszystkich zgłoszonych Awarii lub Błędów w ciągu 5 Dni Roboczych od daty otrzymania zastrzeżeń i ponownie zgłosi Klientowi gotowość do odbioru Serwisu Internetowego. Jeśli zdaniem Wykonawcy zgłoszone zastrzeżenia nie stanowią Błędów lub Awarii, tudzież nie mieszczą się w zakresie prac określonym w Specyfikacji Wykonawca może zgłosić ten fakt Klientowi i przystąpić do uzgadniania treści zastrzeżeń. W takiej sytuacji termin przystąpienia do usunięcia wszystkich zgłoszonych Awarii lub Błędów ulega przesunięciu do czasu osiągnięcia porozumienia co do ostatecznej treści zastrzeżeń.

12. Po usunięciu Błędów i Awarii zawartych w zastrzeżeniach zgłoszonych przez Klienta Wykonawca zgłosi pocztą elektroniczną na Email Kontaktowy Klienta gotowość do ponownego odbioru uruchomionego Serwisu Internetowego.

13. Procedura ta będzie powtarzana do czasu przyjęcia Serwisu Internetowego lub niezgłoszenia zastrzeżeń, przy czym przy kolejnych próbach odbioru mogą być zgłaszane wyłącznie Awarie lub Błędy, które zostały uprzednio zgłoszone, ale nie zostały usunięte, zostały usunięte błędnie, albo ich usunięcie wywołało inne Awarie lub Błędy.

14. W razie niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie wskazanym powyżej, Klient podpisze Protokół Odbioru, przy czym dopuszczalne jest przekazanie Wykonawcy Protokołu Odbioru poprzez wysłanie go mailem na Email Kontaktowy Wykonawcy. Wzór Protokołu Odbioru stanowi załącznik do Umowy. Niepodpisanie Protokołu Odbioru mimo braku zastrzeżeń lub niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie uprawnia Wykonawcę do podpisania protokołu jednostronnego wywołującego takie same skutki jak podpisanie Protokołu Odbioru przez Strony.

15. Wskazani przez Strony w Formularzu Umowy Koordynatorzy uprawnieni są do podpisywania Protokołów Odbiorów oraz do dokonywania zmian w Specyfikacji, która w zgodnej opinii Stron nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Od momentu uruchomienia Serwisu Internetowego do podpisania Protokołu Odbioru Koordynator Wykonawcy będzie udzielał Koordynatorowi Klienta wyjaśnień co do funkcjonowania Serwisu Internetowego w formie ustnej w rozsądnym zakresie. Następnie analogiczna usługa będzie świadczona w ramach Gwarancji.

17. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem Serwisu Internetowego, Klient ma obowiązek, przed wykonaniem prawa odstąpienia od Umowy, zawiadomić Wykonawcę o zamiarze odstąpienia i wyznaczyć mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych, na usunięcie opóźnień.

18.  W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje Serwis Internetowy w sposób wadliwy lub niezgodny z Umową, Klient ma obowiązek wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania Serwisu Internetowego i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych. Wezwanie powinno precyzyjnie określać, na jakie niezgodności lub wady powołuje się Klient.

19. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, w tym przed podpisaniem Protokołu Odbioru Serwisu Internetowego, Wykonawca zachowa prawo do całego Wynagrodzenia określonego w Formularzu Umowy. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania Serwisu Internetowego

20. Za należyte wykonanie Umowy Klient zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości określonej w Formularzu Umowy.

21. Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości określonej przepisami.

22. Klient oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

23. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jest uprawniony do wystawiania faktur VAT

24. Dodatkowo Klient pokryje koszty nabycia Dóbr Niematerialnych Osób Trzecich opisane w Specyfikacji, o ile są one tam przewidziane.

25. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik do Umowy.

26. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za wykonanie całości dzieła opisanego w pkt. 4. Umowy oraz udzielenie stosownych licencji na Oprogramowanie i Elementy Autorskie

27. Brak zapłaty powyższego wynagrodzenia w terminie upoważnia Wykonawcę do usunięcia Serwisu Internetowego lub usunięcia dostępu do Serwisu Internetowego do czasu zapłaty.

28. Brak zapłaty, którejkolwiek z płatności (rat, zaliczek), składających się na powyższe wynagrodzenie upoważnia Wykonawcę do wstrzymania prac i przesunięcia terminów określonych w Harmonogramie o ilość dni od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

Ogólne warunki gwarancji

29. Wykonawca udziela Klientowi gwarancji na działanie Serwisu Internetowego, w tym Oprogramowania, w sposób bezawaryjny, zgodny ze Specyfikacją oraz przeznaczeniem Serwisu Internetowego.

30. Przez udzielenie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi polegające na usuwaniu zgłoszonych mu przez Klienta Wad Serwisu Internetowego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru.

31. Wykonawca nie będzie zobowiązany do świadczenia usług, o których mowa w punkcie powyższym jeśli Klient lub inna osoba dokonają jakichkolwiek zmian w Serwisie Internetowym, innych niż zmiany wprowadzone zgodnie z funkcjonalnością Serwisu Internetowego, tj. przy pomocy paneli administracyjnych Serwisu Internetowego. Jeżeli dopiero w toku wykonywania naprawy Wady okaże się, że w Serwisie Internetowym dokonane zostały uprzednio zmiany niezgodne z jego funkcjonalnością, Klient zobowiązany będzie pokryć koszty takiej naprawy poniesione przez Wykonawcę.

32. W przypadku ujawnienia się Wady Serwisu Internetowego, Wykonawca usunie zgłoszone Wady nie później niż:

33.1.  w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych licząc od chwili zgłoszenia Wady przez Klienta – w przypadku Awarii;

33.2.  w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych licząc od chwili zgłoszenia Wady przez Klienta – w przypadku Błędów;

33.3.  w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych licząc od chwili zgłoszenia Wady przez Klienta – w przypadku Usterek

34. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia Wykonawcy Wad Serwisu Internetowego niezwłocznie po ich wykryciu pocztą elektroniczną na adres Email Kontaktowy Wykonawcy. W przypadku, gdy zgłoszenie nastąpi poza godzinami od 9 do 16 w Dni Robocze, za chwilę zgłoszenia uważa się godzinę 9 kolejnego Dnia Roboczego.

35. Klient, zgłaszając Wadę, poda znane mu okoliczności jej wystąpienia oraz udzieli wszelkiej koniecznej pomocy, w szczególności zapewni Wykonawcy możliwość zdalnego dostępu do kodów Serwisu Internetowego i zdalną jego naprawę. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera informacji pozwalających na dostępu do kodów Serwisu Internetowego i zdalną jego naprawę, za chwilę zgłoszenia uważa się godzinę 9 kolejnego Dnia Roboczego po dostarczeniu dostępu do kodów Serwisu Internetowego. 

36. Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Klienta i na podstawie odrębnej umowy oraz za odrębnie ustalonym wynagrodzeniem do obsługi pogwarancyjnej przez okres 1 roku od daty wygaśnięcia gwarancji. Obsługa obejmie naprawę Wad Serwisu Internetowego na zasadach uzgodnionych przez obie Strony w ramach odrębnej umowy (Umowa Serwisowa).

Wspólne postanowienia związane z prawami autorskimi

37. Wykonawca oświadcza, iż zgodne z Umową korzystanie przez Klienta z dóbr niematerialnych stworzonych lub dostarczonych w ramach Umowy, w szczególności z Oprogramowania i Elementów Autorskich, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa i praw patentowych.

38. Wykonawca oświadcza, że w chwili udzielenia licencji będą mu przysługiwać w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do Elementów Autorskich.

39. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Klientowi, w ramach Wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania i Zmian Oprogramowania, na polach eksploatacji obejmujących:

39.1 trwałe i czasowe zwielokrotnienie Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

39.2 tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiekolwiek inne zmiany w Oprogramowaniu, w zakresie dopuszczonym przez wbudowane narzędzia (panele administracyjne).

39.3 udostępnianie Oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, oraz innych sieciach teleinformatycznych (w tym intranet, extranet) i platformach cyfrowych.

40. Licencja udzielona zostaje w chwili zapłaty całości Wynagrodzenia i jest licencją na czas nieoznaczony. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia licencji bez zachowania terminu wypowiedzenia, w każdym czasie, w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień.

41. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Klientowi, w ramach Wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na korzystanie z Elementów Autorskich, na polu eksploatacji obejmującym publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, oraz innych sieciach teleinformatycznych (w tym intranet, extranet) i platformach cyfrowych.

42. Licencja udzielona zostaje w chwili zapłaty całości Wynagrodzenia i jest licencją na czas nieoznaczony. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia licencji bez zachowania terminu wypowiedzenia, w każdym czasie, w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień.

43. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Klientowi uzyskania stosownych uprawnień do Dóbr Niematerialnych Osób Trzecich użytych przez Wykonawcę w procesie wykonywania Serwisu Internetowego, bieżącego rozwoju Serwisu Internetowego lub utrzymania Serwisu Internetowego. Zapewnienie Klientowi stosownych uprawnień do powyżej wskazanych Dóbr Niematerialnych Osób Trzecich może polegać na przeniesieniu na Klienta stosownej licencji, o ile taka przysługuje Wykonawcy, lub zapewnieniu udzielenia takiej licencji Klientowi bezpośrednio przez podmiot trzeci. Powyższy zapis dotyczy w szczególności oprogramowania open source, które może być użyte przy tworzeniu Oprogramowania.

Odpowiedzialność i Odstąpienie

44. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Klienta za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jest ograniczona do strat Klienta (z wyłączeniem utraconych korzyści) oraz kwotowo ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy.

45. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem Serwisu Internetowego, Klient ma obowiązek, przed wykonaniem prawa odstąpienia od Umowy, zawiadomić Wykonawcę o zamiarze odstąpienia i wyznaczyć mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 Dni Roboczych, na usunięcie opóźnień.

46. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje Serwis Internetowy w sposób wadliwy lub niezgodny z Umową, Klient ma obowiązek wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania Serwisu Internetowego i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 Dni Roboczych. Wezwanie powinno precyzyjnie określać, na jakie niezgodności lub wady powołuje się Klient.

47. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron przed podpisaniem Protokołu Odbioru Serwisu Internetowego, Wykonawca zachowa prawo do Wynagrodzenia, określonym , chyba że odstąpienie następuje z przyczyn określonych w punktach 37. lub 38.

Informacje Poufne

48. Strony zobowiązują się nie rozpowszechniać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać informacji poufnych należących do drugiej Strony Umowy w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do wykonania Umowy, niezależnie od formy i źródła ich uzyskania. Udostępnianie informacji powinno być kontrolowane i ograniczone do przypadków koniecznych, wynikających z realizacji Umowy. 

49. Strony zobowiązują się do utrzymywania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych, uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy i dotyczących drugiej Strony, jej klientów, pracowników, współpracowników i przedstawicieli oraz ich działalności zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i po jej zakończeniu.

50. Nie stanowią informacji poufnych - wszelkie informacje i dane podane do publicznej wiadomości, upublicznione w inny sposób, jak też powszechnie znane lub uzyskane w dobrej wierze od osób trzecich.

Postanowienia końcowe

51. Wykonawca umieści w Serwisie Internetowym informację o wykonaniu Serwisu Internetowego przez Wykonawcę. Wzór informacji stanowi załącznik do umowy.

52. W celu sprawnej realizacji Umowy, każda ze Stron wyznaczy osobę odpowiedzialną za współpracę oraz umocowaną do składania i przyjmowania oświadczeń w zakresie określonym w niniejszej Umowie (Koordynatorzy). Każda ze Stron upoważnia wyznaczonego przez siebie Koordynatora do reprezentowania Strony w trakcie realizacji Umowy, w tym do składania w imieniu Strony wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy. W szczególności Koordynatorzy uprawnieni są do podpisywania Protokołów Odbiorów. Na podstawie Umowy, Koordynatorzy nie są uprawnieni do zmiany Umowy oraz składania oświadczeń o odstąpieniu od Umowy.

53. Zmiana Koordynatora powinna zostać dokonana w formie pisemnej ze skutkiem na dzień doręczenia informacji o zmianie drugiej Stronie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy

54. Klient i Wykonawca dołożą wszelkich starań zmierzających do polubownego rozstrzygnięcia, w drodze bezpośrednich negocjacji, jakichkolwiek nieporozumień i sporów między Stronami, które wynikną podczas realizacji Umowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wyżej wymienionych negocjacji Strony nie rozstrzygną sporu w powyższy sposób, właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

55. W ramach nie unormowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie znajdą miarodajne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

56. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.